fbpx Skip to main content
0

ALGEMENE VOORWAARDEN

 

ARTIKEL 1. DEFINITIES

1.1. Mark Schadenberg, gevestigd te Almere en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

onder dossiernummer 66756642.

1.2. De klant: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Mark Schadenberg een

overeenkomst is aangegaan.

1.3. Onder ‘algemene voorwaarden’ wordt verstaan: het geheel van de bepalingen als hierna

opgenomen.

1.4. Diensten: alle diensten die Mark Schadenberg voor de klant uitvoert. Hieronder wordt onder

andere verstaan, doch niet uitsluitend: online trainingen, masterclasses, training, coaching,

retreats en advies.

1.5. Overeenkomst: de overeenkomst tussen Mark Schadenberg en de klant krachtens welke

Mark Schadenberg de dienst zal uitvoeren.

1.6. Informatie: alle gegevens afkomstig van de klant.

1.7. Schriftelijk: per brief, e-mail en digitale berichtgeving.

1.8. Advies: het resultaat van de werkzaamheden van Mark Schadenberg.

1.9. Vertrouwelijke informatie: alle financiële-, zakelijke en persoonsgegevens die door de

klant en/of Mark Schadenberg worden ingevoerd, verwerkt en opgeslagen.

1.10. Website: www.markschadenberg.com

 

ARTIKEL 2. TOEPASSELIJKHEID

2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door Mark Schadenberg gedane

aanbiedingen, uitgebrachte offertes, gesloten overeenkomsten, verrichte diensten, overige

verrichte handelingen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

2.2. Door ondertekening van een overeenkomst van opdracht of opdrachtbevestiging, dan

wel een akkoord via de e-mail, verklaart de klant dat zij kennis heeft genomen van deze

algemene voorwaarden van Mark Schadenberg en dat zij met deze voorwaarden akkoord gaat.

2.3. In geval van strijdigheid tussen deze algemene voorwaarden en gemaakte afspraken in

een overeenkomst dan prevaleren de bepalingen uit de overeenkomst.

2.4. Deze voorwaarden zijn tevens van toepassing op handelingen van derden en/of

leveranciers die door Mark Schadenberg zijn ingehuurd betreffende het uitvoeren van de

levering of dienst.

2.5. De toepasselijkheid van de algemene Mark Schadenberg voorwaarden van de klant wordt

door in gebruik name van deze algemene voorwaarden verworpen.

 

ARTIKEL 3. OFFERTES EN AANBIEDINGEN

 

3.1. Offertes van Mark Schadenberg zijn geldig voor de in de offerte aangegeven termijn. Indien

er geen termijn is aangegeven, is het aanbod geldig tot 24 uur na de datum waarop het

aanbod aan de klant is medegedeeld. Als de klant een aanbod niet binnen de geldende

termijn aanvaardt, dan vervalt het aanbod.

3.2. Mark Schadenberg zal in het aanbod aangeven welke diensten worden aangeboden en

welke bedragen de klant verschuldigd is bij aanvaarding van het aanbod. De in het aanbod

genoemde prijzen gelden voor de in het aanbod genoemde periode, tenzij uitdrukkelijk en

schriftelijk anders afgesproken. In het aanbod staat tevens de overeengekomen prijs van de

gekozen dienst.

3.3. Mark Schadenberg behoudt zich het recht voor om een aanbetaling aan de klant te

factureren alvorens Mark Schadenberg start met de uitvoering van de opdracht. In het aanbod

wordt het bedrag van de aanbetaling opgenomen en deze aanbetaling dient binnen 24 uur

na ontvangst van de factuur te zijn voldaan. Tevens behoudt Mark Schadenberg zich het recht

voor om het volledige bedrag vooraf aan de klant in rekening te brengen.

3.4. De in het aanbod genoemde prijzen gelden niet automatisch voor vervolgopdrachten.

3.5. Afspraken over deadlines worden in het aanbod schriftelijk overeengekomen. Indien

levering door Mark Schadenberg afhangt van feedback of input van de klant, is Mark Schadenberg

nimmer aansprakelijk voor vertraging tijdens het uitvoeren van de opdracht. Mark Schadenberg

is dan gerechtigd de deadline eenzijdig te verschuiven.

3.6. Indien blijkt dat de bij de aanvraag of overeenkomst door de klant verstrekte gegevens

onjuist waren, heeft Mark Schadenberg het recht de betreffende prijzen en andere voorwaarden

aan te passen.

3.7. Mark Schadenberg is niet aansprakelijk en/of verantwoordelijk voor fouten in het aanbod

wanneer de klant redelijkerwijs kon begrijpen dat het aanbod, of een onderdeel daarvan, een

kennelijke vergissing, verschrijving of typefout bevat.

3.8. Alle door Mark Schadenberg gecommuniceerde prijzen zijn bedragen in euro’s, exclusief

btw en overige vastgestelde heffingen en/of retributies en kosten van derden voor advies

tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.

3.9. Mark Schadenberg behoudt zich het recht om prijzen tussentijds te wijzigen. Indien de

prijzen van aangeboden producten stijgen na totstandkoming van de overeenkomst, dan is

de klant gerechtigd de overeenkomst te annuleren per de datum dat de prijsverhoging

ingaat. Prijsverhogingen ten gevolge van een wettelijke regeling of bepaling zijn hierbij

uitgesloten.

3.10. Indien zich wijzigingen voordoen met betrekking tot de omstandigheden waarop

Mark Schadenberg zich heeft gebaseerd bij het uitbrengen van het aanbod, dan is Mark

Schadenberg bevoegd deze wijzigingen door te voeren in de uitvoering van de overeenkomst dan

wel de prijzen aan te passen.

3.11. In geval van een traject met een vooraf bepaalde duur is de klant is zelf

verantwoordelijk voor het tijdig inplannen van afspraken of coachingsessies. Niet tijdig

ingeplande afspraken en/of sessies komen te vervallen na afloop van de duur van de

overeenkomst. Tevens kan door de klant geen aanspraak meer gemaakt worden op niet of

nog niet genoten onderdelen van de opdracht in welke vorm dan ook.

 

ARTIKEL 4. OVEREENKOMST EN MEERWERK

4.1. Een overeenkomst komt tot stand vanaf het moment dat de klant op enigerlei wijze een

mededeling aan Mark Schadenberg verricht inhoudende de aanvaarding van een offerte of een

aanbieding.

4.2. Na het tot stand komen van een overeenkomst kan deze enkel met wederzijdse

goedkeuring worden gewijzigd.

4.3. Na het tot stand komen van een overeenkomst, zal Mark Schadenberg in overleg met de

klant binnen bekwame tijd overgaan tot uitvoering van de diensten.

4.4. Mark Schadenberg heeft het recht bepaalde dienstverlening uit te laten voeren door derden

zonder dat zij de klant daarvan op de hoogte dient te stellen. Indien door de uitvoering van

de dienstverlening door derden meerkosten worden gemaakt zullen deze na overleg met de

klant aan de klant worden doorberekend.

4.5. Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten overeenkomst tussen de klant en Mark Schadenberg zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen middels een aanvullende of

gewijzigde schriftelijke overeenkomst door beide partijen zijn aanvaard.

4.6. Bij de tussentijdse ontbinding van een traject blijft de klant onverminderd gehouden tot

betaling van het volledige overeengekomen offertebedrag.

4.7. Indien Mark Schadenberg, door omstandigheden ten tijde van het aanbod of de

opdrachtbevestiging onbekend, meer werk moet verrichten dan overeengekomen is in het

aanbod of opdrachtbevestiging, is Mark Schadenberg gerechtigd de daaruit voortvloeiende

meerkosten aan de klant in rekening te brengen. Indien de klant bezwaar heeft tegen de

meerkosten die Mark Schadenberg in rekening wenst te brengen, heeft de klant het recht het

nog niet uitgevoerde gedeelte van de opdracht te annuleren, waarbij de klant gehouden is

het tot dusver door Mark Schadenberg uitgevoerde werk te vergoeden.

4.8. Wijzigingen in een oorspronkelijke opdracht door toedoen van de klant kan de

overeengekomen tijdsplanning en de kosten voor uitvoering beïnvloeden. De meerkosten

die het gevolg zijn van wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht door de klant zijn voor

rekening van de klant. Mark Schadenberg zal, voor zover dit binnen zijn mogelijkheden ligt,

voorafgaand aan de werkzaamheden een opgave doen van de meerkosten.

4.9. Mark Schadenberg behoudt zich het recht om jaarlijks prijzen te verhogen met een

percentage gelijk aan de stijging van de dienstenprijsindex, vastgesteld door het CBS. Deze

verhoging van de prijzen geeft de klant geen recht om de overeenkomst te ontbinden.

 

 

ARTIKEL 5. RECHTEN EN VERPLICHTINGEN VOOR MARK SCHADENBERG

5.1. Mark Schadenberg garandeert dat de aan hem verstrekte opdracht naar beste kunnen wordt

uitgevoerd, onder toepassing van voldoende zorgvuldigheid en vakmanschap.

5.2. Mark Schadenberg spant zich in om de gegevens die Mark Schadenberg voor de klant opslaat

zodanig te beveiligen dat deze gegevens niet beschikbaar zijn voor onbevoegde personen.

5.3. Bij kenbaar gemaakte klachten van de klant over de geleverde diensten en/of producten

dient Mark Schadenberg met de klant in overleg te treden over een voor beiden passende

oplossing.

5.4. Mark Schadenberg is gerechtigd om voor promotionele doeleinden zoals reviews de

gegevens (naam, bedrijfsnaam en functie) van de klant te publiceren op de website van

Mark Schadenberg en/of overige promotionele uitingen van Mark Schadenberg.

5.5. Mark Schadenberg is gerechtigd om, indien de klant in gebreke is met het nakomen van zijn

betalingsverplichting, het recht om deelname op te schorten.

5.6 Mark Schadenberg is gerechtigd:

 1. om de inhoud van een programma tussentijds te wijzigen om reden van kwalitatieve

verbetering;

 1. om de groepsgrootte te bepalen ten aanzien van de trainingen en coachsessies in een

programma;

 1. de planning van onderdelen van een programma ten aanzien van plaats of tijd tussentijds

te wijzigen;

 1. te bepalen welke docent/trainer een training of coaching zal geven, en eventueel een

docent/trainer tussentijds te vervangen;

 1. bij onvoldoende aanmeldingen of om andere haar moverende redenen een programma

voor aanvang geheel af te gelasten. Geaccepteerde afnemers (deelnemers) ontvangen

hiervan bericht, zonder dat aanbieder gehouden is tot opgave van redenen, waarna hun

betalingsverplichtingen vervallen en/of reeds voldane betalingen worden gerestitueerd;

 1. (tussentijds) de deelname van een bepaalde afnemer (deelnemer) te weigeren om haar

moverende redenen. De betreffende afnemer/deelnemer ontvangt hiervan bericht, zonder

dat aanbieder gehouden is tot opgave van redenen.

 1. (tussentijds) de deelname aan een traject van een bepaalde afnemer (deelnemer) op te

schorten voor de duur van maximaal drie maanden bij zwangerschap, ziekte of overlijden

van familieleden van eerste en tweede graad waarbij afnemer (deelnemer) gehouden is om

de (maandelijkse) factuurtermijnen te voldoen aan aanbieder.

 1. het geanonimiseerd gebruiken van (screenshots van) berichten gestuurd door afnemer

voor marketing- en promotiedoeleinden.

 

 

ARTIKEL 6. RECHTEN EN VERPLICHTINGEN VOOR DE KLANT

6.1. De klant dient zich in beginsel te houden aan de in deze voorwaarden neergelegde

bepalingen, tenzij anders overeengekomen.

6.2. De klant dient Mark Schadenberg te voorzien van alle juiste gegevens waarvan de klant

redelijkerwijs kan voorzien dat deze noodzakelijk zijn voor een juiste uitvoering van de

overeenkomst. De klant is in ieder geval verplicht Mark Schadenberg onverwijld op de hoogte te

stellen, dan wel op de hoogte te laten stellen door een derde, van wijzigingen in

persoonsgegevens, bedrijfsgegevens of overige informatie waar Mark Schadenberg om

verzoekt.

6.3. Indien in uitzondering op artikel 6.2 de voor de uitvoering van de overeenkomst

benodigde gegevens niet tijdig aan Mark Schadenberg zijn verstrekt, heeft Mark Schadenberg het

recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging

voortvloeiende extra kosten aan de klant in rekening te brengen.

6.4. De klant stelt Mark Schadenberg steeds onverwijld schriftelijk op de hoogte van enige

wijzigingen in naam, adres, email en desgevraagd, zijn/haar bankrekeningnummer.

6.5. Bij klachten over de door Mark Schadenberg geleverde diensten en/of producten dient de

klant deze klachten kenbaar te maken aan Mark Schadenberg binnen 8 werkdagen na afronding

van het traject. De klant vrijwaart Mark Schadenberg één jaar na levering van alle diensten van

alle juridische claims naar aanleiding van geleverde diensten en/of producten.

6.6. De klant dient zelf reservekopieën te maken van alle materialen/gegevens als

omschreven in artikel 6.2 die Mark Schadenberg nodig heeft voor de uitvoering van de

overeenkomst. Bij verlies van deze materialen/gegevens is Mark Schadenberg niet aansprakelijk

voor de daaruit voortvloeiende schade.

6.7. Wanneer Mark Schadenberg inloggegevens aan de klant verstrekt dan is de klant

verantwoordelijk voor deze gegevens. Mark Schadenberg is niet aansprakelijk voor misbruik of

verlies van de inloggegevens en mag erop vertrouwen dat de klant degene is die inlogt door

middel van de aan de klant verstrekte inloggegevens.

6.8. De klant is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het

kader van de overeenkomst tussen de klant en Mark Schadenberg tijdens de samenwerking of

uit andere bron hebben verkregen. Informatie wordt als vertrouwelijk aangemerkt wanneer

dit door de andere partij is medegedeeld of als dit blijkt uit de maatstaven van redelijkheid en

billijkheid.

6.9. De klant wordt in de gelegenheid gesteld vragen te stellen, Mark Schadenberg zal op

werkdagen deze vragen binnen 72 uur, met uitzondering van vakanties, het weekend en

feestdagen, beantwoorden.

6.10. In aanvulling op artikel 6.9 zal Mark Schadenberg binnen 5 werkdagen, met uitzondering

van vakanties, het weekend en feestdagen, reageren op vragen die per e-mail, zoals vragen

met betrekking tot feedback, worden gesteld.

 

 

ARTIKEL 7. LEVERING EN LEVERTIJD

7.1. De door Mark Schadenberg te hanteren leveringstermijn varieert per opdracht en worden in

overleg met de klant vastgesteld. De door Mark Schadenberg opgegeven levertijd begint na

totstandkoming van de overeenkomst en na ontvangst van alle benodigde gegevens en/of

materialen van de klant.

7.2. Een door Mark Schadenberg vastgestelde leveringstermijn kan nimmer als fatale termijn

beschouwd worden. Door het enkele overschrijden van een leveringstermijn raakt Sabine

Nandel niet van rechtswege in verzuim.

7.3. Bij overschrijding van de levertermijn met meer dan 30 dagen, komt de klant de

bevoegdheid tot ontbinding van de overeenkomst slechts toe indien Mark Schadenberg, na een

deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke

termijn gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekortschiet in de

nakoming van de wezenlijke verplichtingen ingevolge de overeenkomst.

7.4. De klant is gehouden datgene te doen wat nodig is om een tijdige levering door Mark Schadenberg mogelijk te maken, onder meer door tijdig volledige, correcte en duidelijke gegevens

aan te leveren zoals bepaald in artikel 6.2 en de gegevens die noodzakelijk zijn om de

dienstverlening te kunnen uitvoeren.

7.5. Aan de leveringsplicht van Mark Schadenberg zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan

zodra de door Mark Schadenberg geleverde zaken een keer aan de klant zijn aangeboden.

 

 

ARTIKEL 8. BETALING

8.1. De betalingsverplichting van de klant vangt aan op de dag waarop de overeenkomst tot

stand komt.

8.2. Alle door Mark Schadenberg verzonden facturen dienen door de klant binnen 14 dagen

betaald te worden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Mark Schadenberg biedt de

mogelijkheid om het overeengekomen offertebedrag in gelijke termijnen te betalen. De 1e

termijnbetaling dient binnen 24 uur na ontvangst van de factuur te zijn voldaan.

8.3. Indien de klant niet tijdig aan zijn betalingsverplichting voldoet is de klant van

rechtswege in verzuim zonder dat een nadere ingebrekestelling nodig is. Tevens vervalt de

mogelijkheid tot termijnbetaling en zal het resterende bedrag direct en in zijn totaliteit

opeisbaar zijn door Mark Schadenberg.

8.4. In geval van niet-tijdige betaling kan Mark Schadenberg besluiten haar werkzaamheden

tijdelijk stil te leggen tot het moment van betaling. Indien een niet-tijdige betaling regelmatig

voorkomt, kan Mark Schadenberg besluiten de opdracht eenzijdig te beëindigen.

8.5. Bij een niet-tijdige betaling is de klant, naast het verschuldigde bedrag vermeerderd met

de wettelijke (handels)rente, gehouden tot betaling van een volledige vergoeding van zowel

buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten welke ten minste 15% van het

factuurbedrag met een minimum van €150,- excl. BTW bedragen en tevens de kosten voor

juristen, advocaten, deurwaarders, incassobureaus en de eventuele gerechtelijke procedure

bij de rechtbank of het gerechtshof.

8.6. De vordering tot betaling is direct opeisbaar ingeval de klant in staat van faillissement

wordt verklaard, surséance van betaling aanvraagt, dan wel algeheel beslag op

vermogensbestanddelen van de klant wordt gelegd, de klant overlijdt en voorts, indien deze

in liquidatie treedt of wordt ontbonden.

8.7. In bovenstaande gevallen heeft Mark Schadenberg voorts het recht uitvoering van de

overeenkomst of enig nog niet uitgevoerd gedeelte daarvan zonder ingebrekestelling of

rechterlijke interventie te beëindigen of op te schorten, zonder recht op vergoeding van

schade voor de klant die hierdoor mocht ontstaan.

8.8. De klant gaat ermee akkoord dat Mark Schadenberg elektronisch factureert. Indien de klant

een factuur per post wenst te ontvangen dan behoudt Mark Schadenberg zich het recht om

hiervoor meerkosten à €2,50 per factuur te berekenen.

8.9. De klant kan bezwaren tegen de door Mark Schadenberg verzonden facturen uiterlijk binnen

7 dagen na factuurdatum schriftelijk aan Mark Schadenberg kenbaar maken. Na ontvangst van

het bezwaar zal Mark Schadenberg een onderzoek instellen naar de juistheid van het

factuurbedrag. Bezwaren tegen verzonden facturen schorten de betalingsverplichting van de

klant niet op.

8.10. Indien betaling plaatsvindt via automatische incasso maar incasso onmogelijk blijkt,

bijvoorbeeld vanwege onvoldoende saldo op de rekening van de klant of vanwege een door

de klant verkeerd opgegeven rekeningnummer, dan is de klant €15,- administratiekosten

verschuldigd per niet-geslaagde automatische incasso.

8.11. Alle door Mark Schadenberg geleverde producten en diensten blijven eigendom van

Mark Schadenberg totdat alle door de klant verschuldigde bedragen aan Mark Schadenberg zijn

voldaan.

 

 

ARTIKEL 9. VOORBEHOUD VAN EIGENDOM & INTELLECTUEEL EIGENDOM

9.1. Alle rechten van intellectuele eigendom op alle in het kader van de diensten ontwikkelde

of ter beschikking gestelde documentatie, adviezen, offertes, modellen, lesmateriaal,

strategieën, technieken, instrumenten alsmede voorbereidend materiaal en uitgebrachte

rapportages berusten uitsluitend bij Mark Schadenberg tenzij schriftelijk anders is

overeengekomen.

 

9.2. De door Mark Schadenberg geleverde producten mogen, gedeeltelijk of geheel, nooit

worden verveelvoudigd of worden doorverkocht, tenzij schriftelijk anders is

overeengekomen.

9.3. De inhoud van de website, waaronder doch niet uitsluitend: de teksten, afbeeldingen,

vormgeving, merken en domeinnamen, zijn het eigendom van Mark Schadenberg en worden

beschermd door auteursrechten en intellectuele of industriële eigendomsrechten die onder

het toepasselijk recht bestaan. Het is gebruikers van de website niet toegestaan om de

website of enig gedeelte daarvan te verveelvoudigen dan wel ter beschikking te stellen

zonder toestemming van Mark Schadenberg.

9.4. Alle auteursrechten en intellectuele eigendommen op door Mark Schadenberg ontwikkelde

voortbrengselen van de menselijke geest, zijn en blijven exclusieve eigendom van Mark Schadenberg, tenzij de rechten worden afgekocht of anders is overeengekomen.

9.5. Mark Schadenberg is niet verantwoordelijk voor enige informatie/content die de klant op de

servers van Mark Schadenberg plaatst of aan Mark Schadenberg toestuurt in het kader van de

dienstverlening. Indien de door de klant geplaatste informatie/content op enige wijze inbreuk

maakt op de rechten van derden of in strijd is met wet en regelgeving zal de klant Sabine

Nandel vrijwaren van enige aanspraken op schadevergoeding die derden mochten doen

gelden als gevolg van dit handelen van de klant.

9.6. Iedere handeling welke in strijd is met artikel 9.2 en artikel 9.3 en artikel 14.6 wordt

gezien als inbreuk op het auteursrecht. 9.7. Bij inbreuk heeft Mark Schadenberg recht op een

vergoeding ter hoogte van tenminste twee maal de door haar gehanteerde

licentievergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik zonder het recht op enige

schadevergoeding te verliezen.

 

 

ARTIKEL 10. AANSPRAKELIJKHEID

10.1. Iedere overeenkomst tussen Mark Schadenberg en de klant is te typeren als een

inspanningsovereenkomst waarbij Mark Schadenberg gehouden is haar verplichtingen na te

komen naar beste kunnen, met de nodige zorgvuldigheid en het nodige vakmanschap.

Mark Schadenberg kan als gevolg nimmer aansprakelijk worden gesteld voor niet behaalde

resultaten of de mate waarin het leveren van de diensten bijdraagt aan het door de klant en

Mark Schadenberg gestelde doel.

10.2. De klant is en blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het uitvoeren van

handelingen zoals door Mark Schadenberg zijn geadviseerd.

10.3. Het gebruik van het programma en eventuele beslissingen die genomen worden naar

aanleiding van de sessies en/of het programma, is voor eigen verantwoordelijkheid van de

klant. Mark Schadenberg aanvaard geen aansprakelijkheid in welke vorm dan ook. Mark Schadenberg behoudt zich het recht voor de sessies te staken totdat er contact is geweest met

een medisch specialist, psycholoog of psychiater indien zij dit nodig acht.

10.4. Indien Mark Schadenberg onverhoopt hetgeen bepaald in artikel 10.1 toch aansprakelijk

wordt gesteld, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot vergoeding van directe schade tot

maximaal 1 maal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (excl. BTW).

Wanneer sprake is van een duurovereenkomst, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot

vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de laatst betaalde factuur door

de klant.

10.5. In aanvulling op artikel 10.4 is Mark Schadenberg dan alleen aansprakelijk voor directe

schade. Onder directe schade dient men uitsluitend te verstaan:

 • de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor

zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden:

 • de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Mark Schadenberg aan

de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zover deze aan Mark Schadenberg toegerekend

kunnen worden:

 • redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de klant

aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in dit

artikel.

10.6. Mark Schadenberg sluit iedere aansprakelijkheid uit voor indirecte schade die geleden

wordt door het gebruik van door Mark Schadenberg geleverde diensten en/of producten, met

uitzondering van situaties waarin de schade te wijten is aan opzet aan de kant van Sabine

Nandel.

10.7. Mark Schadenberg is in ieder geval nimmer aansprakelijk voor: gevolgschade, schade door

gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, gederfde winst en voor schade

ontstaan door verlies van datagegevens bij het uitvoeren van de overeenkomst.

10.8. De klant vrijwaart Mark Schadenberg voor alle aanspraken op schadevergoeding die

derden mochten doen gelden terzake van schade die op enigerlei wijze is ontstaan door het

onrechtmatige, dan wel onzorgvuldig gebruik van de aan contractant geleverde producten

en diensten van Mark Schadenberg.

 

 

ARTIKEL 11. ONDERBREKING VAN DE DIENSTEN EN OVERMACHT

11.1. Mark Schadenberg is niet gehouden aan haar verplichtingen uit de overeenkomst indien

nakomen onmogelijk is geworden door overmacht. Indien de overmacht gedurende een

termijn van 60 dagen blijft voortbestaan, zijn beide partijen gerechtigd de overeenkomst te

ontbinden. Hetgeen reeds ingevolge de overeenkomst gepresteerd is, wordt dan naar

verhouding afgerekend.

11.2. Mark Schadenberg is bij haar activiteiten afhankelijk van de medewerking, diensten en

leveranties van derden, waar Mark Schadenberg weinig of geen invloed op kan uitoefenen.

Mark Schadenberg kan derhalve op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor

welke schade dan ook voortkomend uit een situatie waarin de tekortkoming te wijten is aan

een derde partij met wie Mark Schadenberg een overeenkomst is aangegaan.

11.3. Naast het bepaalde in lid 11.2 is onder overmacht zeker te verstaan al hetgeen

daaromtrent in wet en jurisprudentie is aangenomen.

11.4. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan elke van de wil van

Mark Schadenberg onafhankelijke omstandigheid – ook al was deze ten tijde van het tot stand

komen van de overeenkomst reeds te voorzien – die nakoming van de overeenkomst

blijvend of tijdelijk verhindert waaronder doch niet uitsluitend wordt begrepen: werkstaking,

bovenmatig ziekteverzuim van personeel van Mark Schadenberg, transportmoeilijkheden, brand,

overheidsmaatregelen, epidemieën, pandemieën, bedrijfsstoringen bij Mark Schadenberg,

wanprestatie door leveranciers van Mark Schadenberg waardoor Mark Schadenberg haar

verplichtingen jegens de klant niet (meer) kan nakomen alsmede andere ernstige storingen

in het bedrijf van Mark Schadenberg of diens leveranciers.

11.5. Bij overmacht heeft Mark Schadenberg tevens ter keuze het recht om de termijn van

levering met de duur der overmacht te verlengen of de overeenkomst, voor zover nog niet

uitgevoerd, te ontbinden zonder dat Mark Schadenberg in welke vorm dan ook gehouden is tot

voldoening van enige schadevergoeding, behoudens krachtens het bepaalde in artikel 78

Boek 6 Burgerlijk Wetboek.

 

ARTIKEL 12. DUUR OVEREENKOMST EN BEËINDIGING

12.1. De overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij uit het aanbod anders

voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk andere afspraken hebben gemaakt.

12.2. Het recht van tussentijdse opzegging van de overeenkomst door de klant is

uitgesloten, onverminderd het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde.

12.3. Beide partijen, zowel de klant als Mark Schadenberg, komt de bevoegdheid tot ontbinding

van de overeenkomst slechts toe indien de andere partij, na een deugdelijke en zo

gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn gesteld

wordt voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van de

wezenlijke verplichtingen ingevolge de overeenkomst.

12.4. In uitzondering op hetgeen bepaald in artikel 12.3 kan Mark Schadenberg de

overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst door schriftelijke

kennisgeving met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk beëindigen indien zich

dringende redenen voordoen, waaronder in ieder geval worden begrepen de gevallen

waarin:

 • aan de klant (voorlopige) surseance van betaling wordt verleend;
 • ten aanzien van de klant faillissement wordt aangevraagd of uitgesproken;
 • het vermoeden bestaat dat de klant niet aan zijn of haar betalingsverplichting bij verlenging

van de overeenkomst kan voldoen;

 • de klant handelt in strijd met de openbare orde of de goede zeden, of enige uit de

overeenkomst met Mark Schadenberg voortvloeiende verplichting;

 • de klant inbreuk maakt op rechten van derden;
 • de klant handelt in strijd met redelijke richtlijnen of aanwijzingen van Mark Schadenberg;
 • de klant niet reageert op correspondentie per e-mail, telefoon en/of schriftelijk wel al dan

niet aangetekend schrijven;

 • bij terugkerende betalingsproblemen. Mark Schadenberg zal wegens een beëindiging, zoals

bepaald in dit artikel, nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden.

12.5. Indien de klant op het moment van de ontbinding als bedoeld in artikel 12.3 en 12.4

reeds prestaties ter uitvoering van de overeenkomst heeft ontvangen, zullen deze prestaties

en de daarmee samenhangende betalingsverplichting geen voorwerp van ongedaanmaking

zijn. Bedragen die Mark Schadenberg vóór de ontbinding heeft gefactureerd in verband met

hetgeen zij reeds ter uitvoering van de overeenkomst heeft verricht of geleverd, blijven met

inachtneming van het in de vorige volzin bepaalde onverminderd verschuldigd en worden op

het moment van de ontbinding direct opeisbaar.

12.6. Mark Schadenberg behoudt het recht om haar algemene voorwaarden te wijzigen, ook

voor reeds bestaande overeenkomsten. Indien Mark Schadenberg overgaat tot wijziging van de

voorwaarden, stelt zij de klant hiervan op de hoogte. Het staat de klant vervolgens vrij om de

overeenkomst te ontbinden vanaf het moment dat de nieuwe algemene voorwaarden

gelding krijgen of tot ten hoogste 7 dagen na het inwerking treden van deze nieuwe

algemene voorwaarden.

 

ARTIKEL 13. CONFORMITEIT

13.1. Mark Schadenberg zal bij de uitvoering van de overeenkomst zoveel mogelijk het in het

aanbod overeengekomen beoogde resultaat nastreven. Indien naar oordeel van de klant de

geleverde resultaten niet overeenkomen met het in het aanbod overeengekomen beoogde

resultaat, zullen de klant en Mark Schadenberg in overleg treden om het geleverde alsnog aan

de beoogde resultaten te laten voldoen.

13.2. In aanvulling op hetgeen bepaald in artikel 13.1, zullen de kosten voor het meerwerk

als bedoeld in dat artikel overeenkomstig het normale tarief van Mark Schadenberg worden

gefactureerd aan de klant, tenzij de klant naar inziens van Mark Schadenberg aannemelijk kan

maken dat de afwijkingen in het resultaat te wijten zijn aan de gebrekkige uitvoering van de

overeenkomst aan de kant van Mark Schadenberg.

13.3. Mocht vast komen te staan dat de gebrekkigheid van de door Mark Schadenberg te

leveren diensten en/of producten voor rekening komt van Mark Schadenberg, heeft de klant

geen recht op schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst, behoudens hetgeen

bepaald in deze voorwaarden.

 

ARTIKEL 14. BIJZONDERE BEPALINGEN TRAJECTEN, SESSIES EN LIVEDAGEN

14.1. Het is de klant uitdrukkelijk verboden, ongeacht deelname of niet, om een soortgelijk

traject of cursus al dan niet met referentie naar of volgens de methode van Mark Schadenberg

aan te bieden of te doen geven.

14.2. Er is door de klant geen enkel recht of verplichting te ontleden aan de traject of cursus

en ieder handelen van de klant is voor haar eigen rekening en risico. Mark Schadenberg

aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de wijze waarop de klant de aan hem/haar

gedoceerde wijze en methode van Mark Schadenberg in de praktijk tot uitvoering brengt.

14.3. Mark Schadenberg is gerechtigd, indien de klant in gebreke is met het nakomen van de

betalingsverplichting jegens Mark Schadenberg, het recht op deelname op te schorten totdat de

klant aan zijn/haar betalingsverplichting heeft voldaan.

14.4. Bij gedeeltelijke deelname of tussentijdse beëindiging door de klant vindt geen

restitutie van de factuur plaats. Bij tussentijdse ontbinding van een traject blijft de klant

onverminderd gehouden tot betaling van het volledige overeengekomen offertebedrag.

14.5. De inhoud van de sessies, online content, het programma en of trajecten welke door

Mark Schadenberg worden aangeboden kunnen tijdens de duur van de opdracht aangevuld dan

wel gewijzigd worden. De klant heeft toegang tot de content binnen de online leeromgeving

en/of academy en/of Google workspace en bijbehorende mappen zolang de klant

coachingsessies volg en de betaalverplichting nakomt.

14.6. De door Mark Schadenberg aan de klant verstrekte inloggegevens betreffende de online

diensten mogen nimmer met derden worden gedeeld.

14.7. Indien de klant over gaat tot annulering van de overeengekomen losse

(coaching)sessie, is de klant gehouden tot het betalen van een vergoeding voor de

gereserveerde tijd:

 • annulering tot 14 dagen voor de sessie: 30% van het in de offerte overeengekomen

bedrag;

 • annulering tussen tot 7 dagen voor de sessie: 50% van het in de offerte overeengekomen

bedrag;

 • annulering binnen 24 uur voor de sessie: 75% van het in de offerte overeengekomen

bedrag;

 • indien de klant niet op het overeengekomen tijdstip voor de sessie aanwezig is, zal 100%

van het overeengekomen bedrag in rekening gebracht worden, dan wel wordt de

behandeling bij een traject als uitgevoerd aangemerkt.

14.8. Mark Schadenberg geeft de klant binnen een traject één keer de mogelijkheid een

ingeplande sessie te verplaatsen, mits dit uiterlijk 24 uur voor aanvang van de sessie aan

Mark Schadenberg wordt gemeld. Indien niet uiterlijk 24 uur voor aanvang van de sessie contact

opgenomen is, of dezelfde sessie voor een tweede keer wordt verplaatst, vervalt de sessie.

14.9. Mark Schadenberg spant zich in om te zorgen dat de klant gebruik kan maken van het

platform waarop de content van het programma beschikbaar is. Mark Schadenberg verschaft

echter geen enkele garantie dat het betreffende platform nimmer in onbruik geraakt en

aanvaardt derhalve geen aansprakelijkheid voor het (tijdelijk) niet bereikbaar zijn van het

platform.

14.10. Mark Schadenberg behoudt zich het recht voor de klant te verwijderen bij een livedag

indien de klant door het gedrag een livedag belemmert. Restitutie van betaalde gelden is

daarbij uitgesloten.

14.11. Indien Mark Schadenberg door overmacht (zoals genoemd in artikel 11) genoodzaakt is

om een livedag te verplaatsen, behoudt de klant het recht op aanwezigheid voor de livedag

voor de nader te bepalen datum.

 

 

ARTIKEL 15. OVERIGE BEPALINGEN EN TOEPASSELIJK RECHT

15.1. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt,

zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en

zullen Mark Schadenberg en de klant in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter

vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel

mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden

genomen.

15.2. Indien de klant in zijn opdracht bepalingen of voorwaarden opneemt die afwijken van,

of niet voorkomen in, deze voorwaarden zijn deze voor Mark Schadenberg alleen bindend indien

en voor zover deze door Mark Schadenberg uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

15.3. Indien Mark Schadenberg op eigen initiatief ten gunste van de klant afwijkt van de

Algemene Voorwaarden, kunnen daar door de klant nimmer enige rechten aan ontleend

worden.

15.4. Eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de klant zijn niet van toepassing.

15.5. Rechten en plichten voortvloeiende uit een overeenkomst kunnen slechts door de klant

op een derden worden overgedragen indien Mark Schadenberg hier schriftelijk toestemming

voor heeft gegeven.

15.6. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Mark Schadenberg partij is, is uitsluitend het

Nederlandse recht van toepassing.

15.7. De klant en Mark Schadenberg zullen eventuele geschillen eerst in onderling overleg en in

der minne proberen te schikken alvorens een beroep te doen op de rechter.

15.8.Eventuele geschillen in verband met of voortvloeiend uit een overeenkomst zullen in

eerste instantie worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Almere, onverminderd het

recht van aanbieder een geschil voor te leggen aan een andere volgens de wet/verdrag

bevoegde rechter. versie: Juni 2023