Algemene
voorwaarden

Mark Schadenberg

Voor de leesbaarheid van dit document heb ik gekozen om in plaats van ‘opdrachtgever’ in de ‘jij- en wij-vorm’ te schrijven. Waar ‘ik’ of ‘mijn’ staat, wordt mijn bedrijf Mark Schadenberg bedoeld (gevestigd in Almere en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 667 566 42).

Algemeen

Allereerst worden er in dit document definities uitgelegd. Verder lees je onder welke voorwaarden ik mijn diensten lever, zodat je weet wat wij van elkaar mogen verwachten. Daar waar aanvullende voorwaarden gelden (die integraal onderdeel uitmaken van deze voorwaarden), staat dat aangegeven. En zijn bepaalde bepalingen onduidelijk? Neem dan contact op met mij via [email protected] en ik help je graag verder.

Artikel 1. Definities 

 • Aanvang: het tijdstip waarop de overeengekomen activiteit volgens de (schriftelijke) bevestiging aanvangt.
 • Consument: ben jij als je als privépersoon handelt.
 • Diensten: 1 op1 losse sessie, groepscoaching (online, offline en live dagen), live events, spreken, losse online en live sessies, trajecten, online trainingen, masterclasses/webinars, het verkopen van boeken
 • Locatie: plek waar de (online/offline) uitvoering van onze overeenkomst plaatsvindt.
 • NOBCO: De Stichting Nederlandse Orde van Beroeps Coaches waar ik lid van ben. Ik voer mijn Diensten uit in overeenstemming met de “NOBCO Ethische Gedragscode” of de daarvoor in de plaats gestelde beroepsregels en de afhandeling van klachten.
 • Producten: alle door mij ontwikkelde en aangeboden materialen en programma’s, boeken.
 • Schriftelijk: “communicatie via briefpost” en “communicatie via de elektronische weg zoals bijvoorbeeld, maar niet beperkt tot e-mail, SMS, Telegram, WhatsApp, communicatie via social media kanalen en/of communicatie via soortgelijke kanalen.
 • Zakelijke klant: ben jij als je handelt in uitoefening van beroep en/of bedrijf.

 

Artikel 2. Algemene voorwaarden 

 1. Op onze overeenkomst zijn alleen deze voorwaarden van toepassing. Jouw voorwaarden of die van anderen sluiten wij uit. Dat betekent dat jij op van deze voorwaarden afwijkende bedingen en/of op eigen voorwaarden/bedingen alleen een beroep kunt doen als ze door mij uitdrukkelijk én schriftelijk zijn aanvaard.
 2. Als een of meerdere bepalingen in deze voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, blijven de overige bepalingen volledig van toepassing. De nietige of vernietigde bepaling wordt door mij vervangen, waarbij ik zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling(en) in acht neem.
 3. Als ik niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlang, betekent dit niet dat ze niet van toepassing zouden zijn of dat ik het recht verlies om in toekomstige gevallen alsnog naleving van deze voorwaarden te verlangen.
 4. Bij uitleg van de inhoud en strekking van deze voorwaarden is de Nederlandse tekst en betekenis steeds bepalend.
 5. Ik mag deze algemene voorwaarden altijd wijzigen of aanvullen. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen altijd door mij worden doorgevoerd. Wezenlijke wijzigingen zal ik zoveel mogelijk vooraf met jou bespreken. Handel jij als consument dan heb je het recht om onze overeenkomst op te zeggen, bij een wezenlijke wijziging of bij een wijziging die ingaat binnen drie maanden nadat jij onze overeenkomst hebt gesloten.

Artikel 3. Totstandkoming overeenkomst

 1. Onze overeenkomst komt tot stand door jouw tijdige aanvaarding van mijn aanbod en eventueel offerte (die 14 dagen geldig is), nadat wij eventueel een intakegesprek hebben gevoerd.
 2. Onze overeenkomst kan ook tot stand zijn gekomen als ik uit jouw gedraging mocht afleiden dat jij mijn aanbod hebt geaccepteerd.

 

Artikel 4. Betaling

 1. Er volgt een factuur na het deelnemen aan een sessie, tenzij anders aangegeven.
 2. Ontvang je voor het eerst een factuur van mij? Dan schrijf je het bedrag tijdig en binnen 7 dagen na ontvangst van de factuur over op het door mij opgegeven bankrekeningnummer, tenzij anders overeengekomen of tenzij anders staat aangegeven. Heb je al eerder een factuur van mij ontvangen, dan is de betalingstermijn 14 dagen.
 3. Betaal je niet binnen de termijn, dan ben je van rechtswege (automatisch) in verzuim, zonder dat ik jou daarvoor hoef aan te manen. Ik mag mijn verplichtingen uitstellen tot jij aan jouw betalingsverplichting hebt voldaan.
 4. Als jij in verzuim bent, ben jij vanaf die datum tot aan het tijdstip van betaling de wettelijke (handels)rente aan mij verschuldigd. Alle kosten van gerechtelijke en buitengerechtelijke invordering, komen dan ten laste van jou.
 5. De vergoeding voor de buitengerechtelijke incassokosten (BIK) is vastgesteld op tenminste 15% van de verschuldigde hoofdsom met een minimum van € 150,-. Handel jij als consument, dan worden de buitengerechtelijke incassokosten vastgesteld volgens de Wet Incasso Kosten (WIK).
 6. De door jou gedane betalingen strekken eerst ter voldoening van verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, ook al wijs jij zelf andere volgorde van toerekening aan.
 7. Je bent altijd verplicht de overeengekomen prijs te voldoen, ook al werk je niet mee aan de uitvoering van de opdracht. Of ook al blijft een bepaald door jou gewenst resultaat uit.
 8. Betaling in termijnen is alleen mogelijk in overleg en na schriftelijke bevestiging van mij. Betaal je niet op tijd, dan komt de betaalregeling direct te vervallen en is het volledige bedrag ineens opeisbaar.

Artikel 5. Aanbiedingen, prijzen & prijsindexering

 1. Aanbiedingen gelden niet automatisch voor nieuwe opdrachten, tenzij uitdrukkelijk én schriftelijk overeengekomen.
 2. De door mij genoemde prijzen zijn genoemd in EURO, exclusief 21% btw en andere overheidsheffingen, tenzij anders vermeld.
 3. Prijzen zijn exclusief reiskosten, verblijfkosten, parkeerkosten, verzendkosten en administratiekosten, tenzij anders overeengekomen. Die kosten maak ik altijd vooraf aan jou bekend, waarna ik ze bij jou in rekening breng.
 4. Wij spreken een vaste prijs af voor mijn diensten. Maar, als wij geen vaste prijs zijn overeengekomen, stel ik het tarief vast op grond van mijn werkelijk bestede uren. Het tarief bereken ik volgens mijn gebruikelijke uurtarieven, die gelden voor de periode waarin ik mijn werkzaamheden verricht, tenzij anders overeengekomen.
 5. Als wij geen tarief op grond van de werkelijk bestede uren zijn overeengekomen, spreken wij een richtprijs af, waar ik eventueel tot 10% vanaf kan wijken. Als de richtprijs meer dan 10% hoger uit zal vallen, laat ik jou op tijd weten waarom dat gerechtvaardigd is. Jij hebt dan het recht om een deel van de opdracht te laten vervallen, dat boven de richtprijs vermeerderd met 10% uitkomt.
 6. De prijzen voor mijn diensten kunnen door mij op ieder moment worden aangepast. Ben jij consument dan zal ik die wijziging ruim van tevoren kenbaar maken, om jou in de gelegenheid te stellen onze overeenkomst tijdig op te zeggen als je het niets eens bent met die wijziging. Afspraken gemaakt in het kalenderjaar van het oude tarief blijven gelden.

 

Artikel 6.   Afspraken maken, verzetten, annuleren

 1. Voor de opleiding, livedag, online training en masterclass gelden de bij die bepaling opgenomen regels.

 

Artikel 6.1 Afspraak maken, verzetten en annulering door jou losse sessie

 1. Afspraken worden gemaakt in onderling overleg of via de digitale agenda.
 2. Het annuleren van een sessie kan kosteloos tot 72 uur voor aanvang van de sessie. Annuleer je tussen de 72 en 48 uur, dan ben ik genoodzaakt om 50% van de sessie in rekening te brengen. Annuleer je na die 48 uur, dan ben ik genoodzaakt om 100% van het sessiebedrag in rekening te brengen. Ik kan mijn tijd dan immers niet meer anders besteden.
 3. In onderling overleg en op basis van beschikbaarheid kunnen wij een sessie altijd tot uiterlijk tweemaal verplaatsen. Je dient dan tot uiterlijk 72 uur van tevoren aan te geven dat je van deze mogelijkheid gebruik wilt maken, door de afspraak te verplaatsen in de online agenda en tot uiterlijk 2 maanden na de oorspronkelijke datum. Wil je verzetten binnen de 72 uur? Dan verzoek ik je om contact op te nemen met mij. Als je de sessie verzet binnen 72 uur dan ben ik genoodzaakt 50% van de sessie in rekening te brengen, dit wordt verrekend bij de nieuwe sessie.
 4. Mocht je de sessie verzetten en de sessie komt pas 2 maanden na de oorspronkelijke datum, dan ben ik genoodzaakt het hele bedrag in rekening te brengen en bestaat er geen restitutie bij reeds betaalde gelden. Er zijn dan namelijk lege plekken in mijn agenda gekomen, die ik niet zomaar kan opvullen., zwangerschappen zijn hierbij uitgezonderd.
 5. Mocht er geen nieuwe sessie worden ingepland binnen twee maanden, dan vervalt het recht op de sessie en bestaat er geen restitutie bij reeds betaalde gelden.
 6. Het is je eigen verantwoordelijkheid om op tijd te komen. Kom/verschijn je om welke reden dan ook te laat (online/locatie), dan kan ik jou niet garanderen dat de (volledige) sessie nog kan plaatsvinden.
 7. Als je slechts een deel van de sessie kunt bijwonen of als je niet komt, heb je niet automatisch recht op restitutie van betaalde gelden althans stuur ik jou evengoed een factuur. Bij onvoorziene uitzonderlijke gebeurtenissen is het eventueel mogelijk de sessie op een ander moment in te halen, mits de planning dat toelaat. Dit altijd in overleg.

Artikel 6.2. Annulering losse sessie door mij

 1. Ik mag een sessie altijd annuleren of verschuiven. In goed overleg kunnen wij (als mogelijk) ook een vervangende datum overeenkomen. Bij annulering of verschuiving kan ik ook besluiten het factuurbedrag aan jou te retourneren of om geen factuur te verzenden.We komen er in elk geval altijd samen uit.

Artikel 6.3. Annulering zakelijke opdracht

 1. Een zakelijke opdracht kan na akkoord op de offerte, niet kosteloos worden geannuleerd of opgezegd en derhalve ben je 100% van het geoffreerde bedrag verschuldigd.

Artikel 6.4. Annulering 1-op-1 traject, zwangerschap

 1. Een 1-op-1 traject kan niet kosteloos worden geannuleerd. Na akkoord op de offerte ben je altijd 30% van het geoffreerde bedrag verschuldigd, omdat de voorbereiding mij al veel tijd en energie heeft gekost. Verder vindt alleen restitutie plaats naar rato van de genoten sessies.
 2. Mocht je zwanger zijn, dan kan ik je niet behandelen. Je krijgt dan de mogelijkheid om het traject na je zwangerschap voort te zetten.

 

Artikel 7. Uitvoering overeenkomst 

 1. Behalve daar waar het uitdrukkelijk in onze overeenkomst en/of in deze algemene voorwaarden is opgenomen geef ik geen andere garanties, toezeggingen of voorwaarden met betrekking tot met mijn diensten.
 2. Ik mag mijn werkzaamheden eventueel laten mede-verrichten door derden.
 3. Het is jouw eigen verantwoordelijkheid dat we op tijd beginnen aan de uitvoering van onze overeenkomst. Jij stelt aan mij de gewenste informatie beschikbaar, als die informatie relevant is om tot een goed resultaat te komen.
 4. Rechten uit onze overeenkomst kunnen niet worden overgedragen zonder voorafgaande en wederzijdse schriftelijke instemming, zoals bedoeld in artikel 3:83 lid 2 Burgerlijk Wetboek: onze overeenkomst is dus persoonsgebonden en je kunt het niet overdragen aan een ander.

 

Artikel 8. Duur overeenkomst

 1. Onze overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd (tenzij anders overeengekomen). Bepaalde tijd betekent dat onze overeenkomst eindigt door volbrenging of op het overeengekomen tijdstip.
 2. Onze overeenkomst eindigt bij overlijden van mij (de natuurlijk persoon achter) Mark Schadenberg, zonder dat mijn erfgenamen tot kosten of (schade)vergoeding gehouden zijn.

 

Artikel 9. Wijziging overeenkomst & meerwerk

 1. Als tijdens de uitvoering van onze overeenkomst blijkt dat het noodzakelijk is om de werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, passen wij op tijd en in onderling overleg onze overeenkomst aan.
 2. Als wij afspreken dat onze overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Ik laat jou dat zo spoedig mogelijk weten. Als wij een vast bedrag zijn overeengekomen, laat ik jou weten in hoeverre de wijziging of aanvulling van onze overeenkomst een overschrijding van dit bedrag tot gevolg heeft.

Artikel 10. Ontbinding overeenkomst

 1. Ik mag onze overeenkomst ontbinden bij omstandigheden die zodanig zijn dat nakoming van onze overeenkomst onmogelijk is of die naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer van mij kan worden verwacht. Dit geldt ook voor een ongewijzigde instandhouding van onze overeenkomst die in redelijkheid niet van mij mag worden verwacht.Zo’n situatie doet zich in elk geval voor bij één of meer situaties, waarbij jij jouw afspraken niet nakomt.
 2. Als onze overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van mij op jou onmiddellijk opeisbaar.
 3. Als jij nakoming van de verplichtingen opschort, behoud ik mijn aanspraken uit de wet en overeenkomst en dus ook het recht om schadevergoeding te vorderen.
 4. Deze artikelen zijn met in achtneming van de betreffende wetgeving over ontbinding ten behoeve van de consument.

Artikel 11. Livedag (aanvullend)

 1. Inschrijvingen worden in behandeling genomen op volgorde van binnenkomst.
 2. Annulering (per email of mondeling) is kosteloos tot 7 dagen voor aanvang.
 3. Annuleer je later dan 7 dagen, dan ben je 50% van het aankoopbedrag verschuldigd omdat deelname aan de locatie is gekoppeld en ik niet zomaar een nieuwe plek gevuld krijg.
 4. In de plaatsstelling is mogelijk na onderling overleg met mij en na mijn goedkeuring.
 5. Bij het niet verschijnen vindt er geen restitutie van betaalde gelden plaats.
 6. Je dient het aankoopbedrag te voldoen via de bank uiterlijk 7 dagen voor aanvang. Bij niet stipte nakoming van de overeengekomen betaling komt deze overeenkomst zonder enige berichtgeving te vervallen en kan je er geen aanspraak meer op maken. Als dan is de gehele vordering opeisbaar.
 7. Mocht om een andere reden de livedag niet doorgaan, dan zul jij je geld terugkrijgen of je mag het ticket kosteloos verplaatsen naar een andere datum.
 8. Bij wanbetaling en/of wangedrag mag ik jou altijd weigeren of wegsturen. Je ontvangt dan geen restitutie op reeds betaalde gelden.

Artikel 12. Online training (aanvullend), webinar, masterclass

 1. Het is mogelijk om deel te nemen aan mijn online training, masterclass of webinar.
 2. Je ontvangt voor de online training een factuur, die voorafgaand aan deelname dient te zijn voldaan.
 3. Je ontvangt (tenzij er sprake is van een storing) een bevestiging van de geplaatste bestelling. Na het volledig en succesvol afronden van de online betaalprocedure, krijg je direct toegang tot de online training en beschik je over de content via een eigen inlog (tenzij duidelijk anders aangegeven). Op dat moment kun jij jouw bestelling niet meer annuleren, er bestaat geen restitutie bij betaalde gelden. Het is niet mogelijk om te annuleren en je moet derhalve het volledige bedrag betalen. Je komt hiermee expliciet overeen dat het herroepingsrecht niet van toepassing is en dat ook tussentijdse opzegging niet mogelijk is
 4. Ik mag altijd bepaalde deelnemers weigeren aan deelname om welke reden dan ook. De betreffende deelnemer ontvangt hiervan bericht, zonder dat ik verplicht ben om een reden te geven, waarna de betalingsverplichting vervalt en al voldane betalingen (naar evenredigheid van niet ontvangen prestaties) worden gerestitueerd.
 5. Ik kan geen garantie geven dat de online bijeenkomst te allen tijde en zonder onderbrekingen en/of storingen toegankelijk is. Ik ben op geen enkele wijze aansprakelijk of schadeplichtig voor enige schade die voortvloeit uit of het gevolg is van het (tijdelijk) niet beschikbaar zijn of (tussentijds) uitvallen van de verbinding.
 6. Jij bent zelf verantwoordelijk voor de aanschaf en/of goede werking van de infrastructuur en deugdelijke telecomfaciliteiten (waaronder internetverbinding) die nodig is voor het gebruik.
 7. Het is niet verplicht deel te nemen, maar geen deelname betekent niet dat je recht hebt op een (gedeeltelijke) restitutie van reeds betaalde gelden.
 8. Mochten er recordings worden gemaakt, dan houdt je daar toegang toe zolang jij deelneemt aan de Online training.
 9. Ik mag de inhoud tussentijds wijzigen voor verbetering als ook de planning van onderdelen. Je ontvangt hiervan bericht, zonder dat ik gehouden ben aan opgave van reden. Ik zal dit bericht altijd versturen naar het laatste e-mailadres dat je aan mij bekend hebt gemaakt. Het niet doorgeven van een nieuw e-mailadres komt voor jouw risico.

Artikel 13. Overmacht

 1. Van overmacht aan mijn zijde is sprake als ik word verhinderd om mijn verplichtingen uit onze overeenkomst of aan de voorbereiding daarvan te voldoen ten gevolge van bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend beperkt tot internetstoring, virusinfecties of hack, stroomstoring, weersomstandigheden, natuurrampen, verkeersstoring, epidemie en pandemie, stakingen, diefstal, brand, ziekte, overheidsmaatregelen en fouten in software, of (online) diensten van derden. Een zwangerschap valt niet onder overmacht.
 2. Onder overmacht versta ik ook iedere gebeurtenis of omstandigheid ten gevolge waarvan nakoming door mij zo bezwaarlijk en/of kostbaar is geworden in vergelijking met de omstandigheid ten tijde van het aangaan van onze overeenkomst dat nakoming in redelijkheid niet meer van mij kan worden verlangd (die dag of op dat moment). Immers, ik kan in de file komen of mijn auto kan stuk gaan en ik kan of een van mijn dierbaren kan ziek worden – ik reken dit ook onder overmacht. Onder overmacht versta ik ook een niet-toerekenbare tekortkoming van derden waar ik van afhankelijk ben.
 3. Voor zolang de overmacht duurt, mag ik mijn verplichtingen uit onze overeenkomst opschorten. Als de overmacht periode langer duurt dan 60 dagen, mogen wij allebei onze overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbinden. Wij zijn dan niet verplicht om eventuele schade als gevolg van overmacht aan elkaar te vergoeden. Ook niet als wij door die overmacht een bepaald voordeel genieten.

Artikel 14. Mijn aansprakelijkheid

 1. Ik ben niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit deze overeenkomst, tenzij ik de schade opzettelijk, met bewuste roekeloosheid of met grove schuld heb veroorzaakt.
 2. Elke aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst, is steeds beperkt tot het bedrag dat in een bepaald geval door de gesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering(en) wordt uitbetaald. Dit bedrag wordt vermeerderd met het bedrag van het eigen risico volgens die polis.
 3. Mocht de verzekering niet uitkeren en als ik jou al een schadevergoeding verschuldigd zou zijn, dan is die nooit hoger dan het laatst voldane factuurbedrag met een maximum van € 3500,00 tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.
 4. De aansprakelijkheidsbeperking geldt ook als ik aansprakelijk word gesteld voor en eventueel aansprakelijk zou zijn voor schade die direct of indirect voortvloeit uit het niet deugdelijk functioneren van de mij bij de uitvoering van de opdracht gebruikte apparatuur, software, gegevensbestanden, registers of andere zaken.
 5. Ik ben niet aansprakelijk voor schade van welke aard of uit welke hoofde ook, veroorzaakt door (online) diensten of software van derde partijen. Ook niet voor enige schade van welke aard dan ook geleden door jou die verband houdt met het (niet) functioneren van jouw apparatuur, programmatuur of (internet)verbindingen.
 6. Ik ben niet aansprakelijk voor verminking of verlies van gegevens als gevolg van verzending van de gegevens met behulp van telecommunicatiefaciliteiten.
 7. Aansprakelijkheid voor indirecte schade zoals gevolgschade is uitgesloten. Onder gevolgschade versta ik in ieder geval: winstderving, gemiste besparingen, omzetverlies, kosten gemaakt ter voorkoming of vaststelling van gevolgschade, verlies of beschadiging van data, vertragingsschade, reputatieschade en opgelegde boetes.
 8. Ik voer mijn werkzaamheden uit naar mijn beste inzicht en vermogen. Maar, ik heb altijd alleen een inspanningsverplichting en geen resultaatsverplichting. Dit betekent dat ik mij tot het uiterste inspan om jou een goed resultaat te laten behalen. Maar, dat ik niet aansprakelijk kan worden gesteld voor het uiteindelijke (uitgebleven) resultaat en/of de gevolgen hiervan. Immers hangt het uiteindelijke resultaat van veel factoren af waar ik geen invloed op kan uitoefenen.
 9. Je gaat onze overeenkomst geheel op eigen risico aan.
 10. Meldt mij altijd voorafgaand aan de start van onze overeenkomst, welke (lichamelijke en/of psychische) klachten je hebt, of je medicatie gebruikt (zo behandel ik niet als je (een vorm van) anti depressiva gebruikt) en/of zwanger bent, en/of er iets is waarmee je extra hulp nodig hebt en/of als je (chronisch) ziek bent.
 11. Let op dat ik geen arts ben. Ik pretendeer dat ook niet te zijn. Mijn diensten zijn alleen bedoeld als hulpmiddel in lichamelijke, emotionele, mentale en spirituele ontwikkeling en niet ter vervanging van (reguliere) medisch noodzakelijke behandelingen of therapie. Bespreek lichamelijke en/of psychische klachten altijd eerst en/of ook met een gekwalificeerd arts. Dit geldt ook voor acute klachten of klachten die verergeren, om welke reden ook.
 12. Ik ben op geen enkele manier aansprakelijk voor bepaald letsel en/of schade, als gevolg van mijn dienst als ik de benodigde maatregelen in acht heb genomen (door jou ondermeer voldoende voor te lichten) en ik niet verwijtbaar heb gehandeld.
 13. Ik aanvaard geen aansprakelijkheid voor eventueel door jou geleden schade door een verkeerd door jou geïnterpreteerd en/of uitgevoerd advies en/of idee. Elkaar opvolgende adviezen, worden beschouwd als één advies.
 14. Ook aanvaard ik geen aansprakelijkheid voor eventuele van effecten van onze dienstverlening, zoals fysieke uitingen of conflicten of het uitblijven daarvan.
 15. Tot slot behoud ik mij altijd het recht voor om bepaalde mensen te weigeren als zij onder invloed zijn van bepaalde middelen of als zij aanleiding geven tot een bepaalde contra-indicatie.
 16. Elk recht op vergoeding van schade veroorzaakt door mij vervalt in elk geval 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Ik sluit artikel 6:89 Burgerlijk Wetboek niet uit.

 

Artikel 15. Intellectueel eigendom en licentie

 1. Ik behoud alle intellectuele eigendomsrechten (waaronder auteursrecht) op alle ontwerpen, tekeningen, geschriften, dragers met gegevens of andere informatie, afbeeldingen, schetsen, mijn content, het door mij gedeelde in en gelinkt aan mijn online leeromgeving etc., tenzij anders overeengekomen.
 2. Je bent dus niet gerechtigd om op welke manier ook mijn werkwijze, de methoden en technieken en/of de inhoud van de opleiding, training, masterclass etc. openbaar te maken of (inzage) te verstrekken in, zonder mijn nadrukkelijke schriftelijke toestemming.
 3. Jij krijgt van mij een niet-exclusieve licentie voor onbepaalde tijd om de werken voor eigen gebruik te gebruiken binnen huiselijke kring. Elke overeenkomst houdt de in dit artikel omschreven licentie in, zij anders overeengekomen.
 4. Jij mag geen sub licenties verlenen aan derden, ook niet voor overdracht van je eigen licentie, dat betekent dat jij niet iemand anders mag laten inloggen met jouw gebruiksgegevens.
 5. Als je handelt in strijd met dit artikel, dan beschouw ik dat als inbreuk op mijn intellectueel eigendom. Bij een inbreuk vraag ik jou om de inbreuk te stoppen. Doe je dat niet, dan heb ik het recht om een vergoeding te eisen ter hoogte van tenminste driemaal de door mij  gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik. Daarnaast verbeur jij een bedrag ad 5% van de in dit artikel genoemde vergoeding voor elke dag dat de overtreding duurt. Voor het verbeuren van deze boete is geen voorafgaande ingebrekestelling of gerechtelijke procedure nodig. Ook hoeft geen sprake te zijn van enige vorm van schade.
 6. Het verbeuren van de in dit artikel bedoelde vergoeding doet geen afbreuk aan mijn overige rechten, waaronder mijn recht om naast de boete een schadevergoeding te vorderen.

 

Artikel 16. Geheimhouding & vertrouwelijkheid

 1. Ik verplicht mezelf er altijd toe vertrouwelijk om te gaan met jouw informatie die jij mij voor, tijdens en na de sessie aan mij toevertrouwd. Die vertrouwelijkheid geldt tenzij de wet dit anders voorschrijft.
 2. Informatie wordt alleen met anderen gedeeld als jij daar schriftelijk toestemming toe verleent. Maar, ik mag geanonimiseerde casuïstiek bespreken met vakgenoten of ik mag een geanonimiseerde casus gebruiken ter promotie/ illustratie/ uitleg.
 3. De vertrouwelijkheidsverplichtingen gelden tijdens de looptijd van onze overeenkomst en ook na afloop daarvan.

 

Artikel 17. Naleving AVG

 1. Ik verwerk persoonsgegevens uitsluitend in het kader van onze opdracht. De verwerking vindt plaats passend bij de verstrekte opdracht, tenzij ik op grond van de wet- of regelgeving verplicht ben anders te handelen. Hoe ik met (persoons)gegevens om ga is te lezen in mijn privacybeleid, dat is op te vragen bij mij of in te zien op mijn website markschadenberg.nl.

Artikel 18. Klachten, geschillencommissie & bevoegde rechter

 1. Beantwoordt een door mij verleende dienst niet aan wat je redelijkerwijs mocht verwachten van de dienst, dan stel je mij uiterlijk binnen 7 dagen op de hoogte van de tekortkoming. Ben je consument? Dan zul je mij uiterlijk binnen 4 weken na het vaststellen van de tekortkoming op de hoogte te stellen.
 2. Je geeft mij een zo gedetailleerd mogelijke en schriftelijke omschrijving van de tekort­koming, zodat ik hierop gepast kan reageren. Het is jouw eigen verantwoording van dat de klacht mij ook daadwerkelijk bereikt.
 3. Als een klacht gaat over lopende werkzaamheden, dan kun je niet eisen dat ik andere werkzaamheden zal verrichten dan afgesproken.
 4. Wij zullen altijd proberen om eerst tot een informele oplossing te komen. En, als voornoemde klachtenprocedure niet tot een oplossing leidt, kun je een klacht indienen bij NOBCO Commissie Klachtbehandeling.
 5. Komen wij niet in goed overleg uit het geschil en is de voorgenoemd commissie niet bevoegd, dan is de Rechtbank Midden-Nederland, locatie Almere exclusief bevoegd om kennis te nemen van dat geschil en om te beoordelen volgens het Nederlands recht wat op onze overeenkomst van toepassing is, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.
 6. Wij spreken af dat wij ons ondanks een eventueel geschil, niet negatief over elkaar zullen uitlaten tijdens of na het einde van onze overeenkomst.

Meld je aan!